Kathrine Potapov

2016
Schulich Leader Nominee

High School: William Lyon Mackenzie C.I.

Nominated by Yolanda Elso-Ponzo

Toronto, ON