Samuel Mayer

W.L. Mackenzie C.I.
Nominated by: 
Yolanda Elso-Ponzo
Nominated in: 
2012
Toronto, ON